Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi icon

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Reklamlari:Indir 0.76 Mb.
TitleGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi
Page8/8
Date conversion04.06.2013
Size0.76 Mb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8
EK-10
^ EMİSYON İZNİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 1. Dilekçe,

 2. Gazete İlanı (İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için emisyon ön izni aşamasında Yönetmeliğin 8.maddesinin (d) bendinin 2.fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınarak)

 3. Emisyon İzin Başvuru Formu

 4. 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve tesisin kurulu bulunduğu alanın topoğrafik koşulları da dikkate alınarak uluslararası geçerliliği olan Hava Kirliliği Dağılım Modellemesi kullanarak Hava Kalitesine Katkı Değerini hesaplayan ve gösteren dağılım modelini ve model çıktısının CD ortamında sunulması. (Yönetmeliğin Ek-2’de verilen kütlesel debi değerlerini aşan ve Hava Kalitesi Ölçümü gereken izne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için)

 5. İzne tabi tesislerin listesinde yer alan tesisler için; tesisin de içerisinde yer aldığı alanın/bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik Uygulama İmar Planı ve notları, yetkili mercinin bu plan- notların hazırlanmadığını onaylaması halinde bu bölgelerdeki tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları veya işletmeci tarafından hazırlanacak kroki haritaların üzerinde arazi kullanım durumları (sanayi, yerleşim birimleri, orman, tarım alanı vb. belirlenecek),

 6. Tesis etki alanı için, tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km. olmalıdır.)

 7. Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması (akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenecektir.),

 8. Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)

 9. Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan ünite ve noktaların fotoğrafları,

 10. İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için meteorolojik veriler (yıllık ve aylık min./max./ort sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk vb. değerler, atmosferik kararlılık), Yetkili merci gerekirse A Listesinde yer alan tesisler için saatlik verileri de isteyebilir. İzne tabi tesislerin B listesinde yer alan tesisler için modelleme yapılmasının gerekli olduğu hallerde bu meteorolojik veriler kullanılır.

 11. Emisyon Ölçüm Raporu

 12. Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,

 13. Endüstriden Kanaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname,

 14. Üretimde kullanılacak hammaddeler, yardımcı maddeler, ürünler ve yan ürünler (Yönerge kapsamında),

 15. Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor (emisyon izni başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında)

 16. Yönetmelik eki olan Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni Almaya Esas Teşkil Edecek Dokümanlarla İlgili Yönerge’de belirtilen diğer bilgi ve belgeler

 17. İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belge, emisyon ve hava kalitesi ölçüm raporu ve diğer bilgilerin elektronik ortamda (CD vb.) verilmesi,

 18. 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak yapı kullanma izni,

 19. Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni,

 20. Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler;”EK-11
^ EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU FORMATI
 1. Faaliyetin açık bir şekilde anlatımı,

 2. Faaliyetin Yönetmeliğe göre durumu (EK-8 İzne Tabi Tesisler Listesine (Liste-A, Liste B) göre tesisin yeri)

 3. Emisyon parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara göre dağılımı,

 4. Tesisten kaynaklanan emisyonların yönetmelikteki durumları (Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5’e göre irdelenmesi) ,

 5. Üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz vb.) ve bu yakıtların temin edildiği yerler, hakkında bilgiler,

 6. Kullanıldığı belirtilen yakıtlar programlanan yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri; (alt ısıl değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem yüzdeleri vb),

 7. Tesisin yakma kazanlarının(gaz türbinleri, içten yanmalı motorlar; gaz, dizel ve çift yakıtlı motorlar); sayı ve özellikleri, yakma tekniği, birim zamanda beslenen yakıt miktarı, kazan, türbin ve motor verimleri;

Tesisin, toplam ve her bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü (maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir). hakkında teknik bilgiler,

 1. Üretim Prosesinin toplam ısıl gücü, üretim prosesinde kullanılan yakıt cinsi ve miktarı

 2. Ölçüm sonuçları ve değerlendirilmesi,

 3. Sera Gazı emisyonlarına ilişkin bilgiler (Madde 39 gereğince)

 4. Baca ve baca gazları hakkında Yönetmeliği’nin Ek-4 uyarınca gerekli bilgiler ve değerlendirilmesi, (Yönerge kapsamında)

 5. Ölçümü yapan ve emisyon raporunu hazırlayanların imzaladığı onay sayfası

 6. Emisyon ve hava kalitesi ölçümü yapan özel veya kamu kurum kuruluşların akreditasyon belgesi veya Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair belgeler,

 7. Yukarıda istenen bilgi ve belgelere ilave olarak, Yönetmelik Geçici Madde 1’e göre Tesisin emisyon izin belgesinin yenilenmesi veya Madde 14 veya Madde 15 kapsamında değerlendirilmesi durumunda;

a) İzin belgesinin yenilenmesi durumunda daha önce verilmiş olan Emisyon İzin Belgesinin aslı (Madde-15 kapsamındaki işlemler için izin belgesinin fotokopisi)

b) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,

c) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması ( akım şeması üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek) ,

d) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)

e) Emisyon oluşumunu azaltmak için tesiste ölçümden önce yapılan iyileştirmeler ile ilgili bilgiler,

f) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor,

g) Emisyon Ölçüm Raporunda yer alan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (CD vb) verilmesi,

h) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname (Madde 15 kapsamında gerekmemektedir.)”

1   2   3   4   5   6   7   8

Reklamlari:

Similar:

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi Resmi Gazete Tarih : 11. 08. 1983 Sayı : 18132 Çevre kanunu

Gebze güzeller organize sanayi BÖlgesi iconGebze güzeller organize sanayi BÖlgesi Resmi Gazete Tarih : 31 Aralık 2004 Sayı : 25687 su kiRLİLİĞİ kontrolü YÖnetmeliĞİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©ankara.denemetr.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents